3. การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree )

 รูปแบบมีดังนี้  the + คุณศัพท์ขั้นสูงสุด + นาม

What is the longest river in the world? แม่น้ำอะไรยาวที่สุดในโลก
My eldest son is 16 years old. ลูกชายคนโตของฉันอายุ 16 ปี
Jane is my best friend. เจนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
     ( ถ้ามี possessive adjective อยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว ไม่ต้องใช้ the )

Advertisements

 2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )

 • การเปรียบเทียบที่สูงกว่า   แสดงในรูป  คุณศัพท์ขั้นกว่า + than   เช่น

This road is longer than that one. ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น
You are taller than me. หรือ You are taller than I am. เธอสูงกว่าฉัน

 • การเปรียบเทียบที่ต่ำกว่ากัน แสดงในรูป less + positive degree + than  เช่น

Malee is less careful than Somchai. มาลีเป็นคนที่รอบคอบน้อยกว่าสมชาย
It is less hot today than it was yesterday. วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนี้

 • เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่ามาใช้เปรียบเทียบกับคำนาม ( noun ) ด้วยกัน  ให้ใช้รูปแบบดังนี้

fewer + นามพหูพจน์นับได้ + than = น้อยกว่า
less + นามนับไม่ได้ + than = น้อยกว่า
more + นามพหูพจน์นับได้, นามนับไม่ได้ + than = มากกว่า    เช่น

There are fewer students in this room than in that room. มีนักเรียนในห้องนี้น้อยกว่าในห้องนั้น
I spent less money than you. ฉันใช้จ่ายเงินน้อยกว่าคุณ
There are more students in this room than in that room. มีนักเรียนในห้องนี้ มากกว่าในห้องนั้น
My mother have more money than my father. แม่ของฉันมีเงินมากกว่าพ่อ

หมายเหตุ   ในกรณีที่ than ทำหน้าที่เป็น conjunction    สรรพนาม ( pronoun )ที่ตามหลัง than ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ต้องมี verb ตามด้วย

1. การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) มีตัวเชื่อมหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

 • รูปแบบ as+ คุณศัพท์ขั้นปกติ ( positive degree) + as แสดงความ เท่าเทียมกัน เช่น

This pencil is as long as that one.   ดินสอแท่งนี้ยาวเท่าๆกับแท่งนั้น

 • รูปแบบ as + much หรือ many + นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น

I have as much money as you. ฉันมีเงินมากเท่าๆกับคุณ
I have as many books as you. ฉันมีหนังสือมากเท่าๆกับคุณ

 • รูปแบบ the same +นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น

Malee is the same age as มาลีมีอายุเท่ากับลัดดา
แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้ตัด as ออกได้เลย เช่น
Malee and Ladda are the same age. มาลีและลัดดาอายุเท่ากัน

 • รูปแบบ Verb to be + like แปลว่าเหมือนกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน แต่ถ้าประธานเป็น พหูพจน์ ให้ใช้ verb to be + alike เช่น

She is like her father. เธอเหมือนกับพ่อของเธอ
Your car and mine are alike. รถยนต์ของคุณและของฉันเหมือนกัน

 • รูปแบบ verb to be + similar to + นาม แปลว่า เหมือนกัน คล้ายกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน เช่น

Your bag is similar to mine. ถุงของเธอคล้ายกับถุงของฉัน

 • กรณีต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้

not so + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as หรือ not as + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as เช่น

This road is not so long as that one. ถนนเส้นนี้ไม่ยาวเท่าเส้นนั้น หรือ
This road is not as long as that one.

not as + much/many + นาม + as    เช่น
I don’t have so much money as you . ฉันไม่มีเงินมากเท่าคุณ หรือ
I don’t have as much money as you.

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives ) เป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ที่ไปแสดงคุณภาพของนามเพื่อจะบอกให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะ เท่าเทียมกันหรือไม่ อย่างไร แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ
 • การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) ใช้เปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ไม่เท่าเทียมกัน เช่น long, short, small , big , fast, slow เป็นต้น
 • การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 จำนวน เช่น longer, shorter, smaller, bigger , faster, slower เป็นต้น
 • การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป เช่น longest, shortest, smallest, biggest เป็นต้น

Adjectivesคือ

Posted: 10/01/2011 in Adjectives
Adjectives คือ คุณศัพท์ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่ขยายนามหรือสรรพนาม (ขยายสรรพนามต้องอยู่หลังตลอดไป) เพื่อบอกให้รู้ลักษณะคุณภาพ
หรือคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นว่า เป็นอย่างไร?      
ได้แก่คำว่า        
good ดี      
bad เลว      
tall สูง      
dirty สกปรก      
wise ฉลาด      
red แดง      
fat อ้วน      
thin ผอม      
this นี้      
those เหล่านั้น      
short สั้น      
white ขาว      
         
         
ชนิดของ Adjective        
         
Adjective ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 11 ชนิด คือ      
1. Descriptive Adjective คุณศัพท์บอกลักษณะ      
2. Proper Adjective คุณศัพท์บอกสัญชาติ      
3. Quantitative Adjective คุณศัพท์บอกปริมาณ      
4. Numbearl Adjective คุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอน      
5. Demonstrative Adjective คุณศัพท์ชี้เฉพาะ      
6. Interrogative Adjective คุณศัพท์บอกคำถาม      
7. Possessive Adjective คุณศัพท์บอกเจ้าของ      

Correlative Conjunctions สันธานคู่กัน

Correlative conjunctions always appear in pairs — you use them to link equivalent sentence elements. สันธานคู่กัน จะปรากฏเป็นคู่ — คุณใช้พวกเขาที่จะเชื่อมโยงองค์ประกอบประโยคเทียบเท่า The most common correlative conjunctions are “both…and,” “either…or,” “neither…nor,”, “not only…but also,” “so…as,” and “whether…or.” ที่พบมากที่สุดสันธานคู่กันคือ”ทั้ง … และ””อาจจะ … หรือ””ไม่ … ไม่””ไม่เพียง แต่ยัง … “”ดังนั้น … เป็น”และ “หรือว่า … .” (Technically correlative conjunctions consist simply of a co-ordinating conjunction linked to an adjective or adverb.) (สันธานซึ่งสัมพันธ์กันในทางเทคนิคประกอบด้วยเพียงแค่การร่วมประสานเชื่อมโยงกับ คำคุณศัพท์ หรือคำกริยาวิเศษณ์.)

The highlighted words in the following sentences are correlative conjunctions: เน้นคำในประโยคต่อไปนี้เป็นสันธานคู่กัน :

Both my grandfather and my father worked in the steel plant. ทั้งพ่อของผมคุณปู่ของฉันและทำงานในโรงงานเหล็ก

In this sentence, the correlative conjunction “both…and” is used to link the two noun phrases that act as the compound subject of the sentence: “my grandfather” and “my father”. ในประโยคนี้, ร่วมคู่กัน”ทั้ง … และ”จะใช้ในการเชื่อมโยงทั้งสอง นามวลี ที่ทำหน้าที่เป็น เรื่องสารประกอบ ของประโยค :”คุณปู่ของฉัน”และ”พ่อของฉัน”

Bring either a Jello salad or a potato scallop. นำทั้งสลัดมันฝรั่ง Jello หรือหอยเชลล์

Here the correlative conjunction “either…or” links two noun phrases: “a Jello salad” and “a potato scallop.” ที่นี่ร่วมคู่กัน”อาจจะ … หรือ”การเชื่อมโยงสองนามวลี :”สลัด Jello”และ”หอยเชลล์มันฝรั่ง.”

Corinne is trying to decide whether to go to medical school or to go to law school. Corinne พยายามที่จะตัดสินใจว่าจะไปที่โรงเรียนแพทย์หรือที่จะไปเรียนกฎหมาย

Similarly, the correlative conjunction “whether … or” links the two infinitive phrases “to go to medical school” and “to go to law school.” ในทำนองเดียวกันร่วมคู่กัน”ไม่ว่า … หรือ”การเชื่อมโยงสอง วลี infinitive “เพื่อไปยังโรงเรียนแพทย์”และ”ที่จะไปเรียนกฎหมาย.

The explosion destroyed not only the school but also the neighbouring pub. ระเบิดทำลายไม่เพียง แต่โรงเรียน แต่ยังผับใกล้เคียง

In this example the correlative conjunction “not only … but also” links the two noun phrases (“the school” and “neighbouring pub”) which act as direct objects . ในตัวอย่างนี้ร่วมคู่กัน”ไม่เพียง แต่ … แต่รวมถึง”การเชื่อมโยงสองนามวลี (“โรงเรียน”และ”ผับเพื่อนบ้าน”) ซึ่งทำหน้าที่เป็น วัตถุโดยตรง .

Note: some words which appear as conjunctions can also appear as prepositions or as adverbs. หมายเหตุ : คำบางคำที่ปรากฏเป็นสันธานยังสามารถปรากฏเป็นคำบุพบทหรือเป็นกริยาวิเศษณ์

สันธาน Subordinating

The most common subordinating conjunctions are “after,” “although,” “as,” “because,” “before,” “how,” “if,” “once,” “since,” “than,” “that,” “though,” “till,” “until,” “when,” “where,” “whether,” and “while.” ที่พบมากที่สุดสันธาน subordinating เป็น”หลัง””แม้ว่า””เป็น””เพราะ”,”ก่อน””วิธีการ””ถ้า””เมื่อ””เพราะ””กว่า””ว่า” “แต่””จนถึง”,”จน””เมื่อ”,”ที่””ว่า”และ”ในขณะที่.”

Each of the highlighted words in the following sentences is a subordinating conjunction: แต่ละคำที่ไฮไลต์ในประโยคต่อไปนี้เป็นร่วม subordinating :

After she had learned to drive, Alice felt more independent. หลังจากที่เธอได้เรียนรู้ที่จะไดรฟ์, อลิซรู้สึกอิสระมากขึ้น

The subordinating conjunction “after” introduces the dependent clause “After she had learned to drive.” ร่วม subordinating”หลัง”ขึ้นอยู่กับข้อแนะนำ”หลังจากที่เธอได้เรียนรู้ที่จะไดรฟ์.”

If the paperwork arrives on time, your cheque will be mailed on Tuesday. ถ้าเอกสารมาถึงเมื่อเวลาตรวจสอบของคุณจะถูกส่งทางไปรษณีย์ในวันอังคารที่

Similarly, the subordinating conjunction “if” introduces the dependent clause “If the paperwork arrives on time.” ในทำนองเดียวกัน subordinating ร่วม”ถ้า”ขึ้นอยู่กับข้อแนะนำ”ถ้าเอกสารมาถึงเมื่อเวลา.

Gerald had to begin his thesis over again when his computer crashed. Gerald มีวิทยานิพนธ์ของเขาเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อคอมพิวเตอร์ของเขาล้มเหลว

The subordinating conjunction “when” introduces the dependent clause “when his computer crashed.” ร่วม subordinating”เมื่อ”แนะนำข้อขึ้นอยู่กับ”เมื่อคอมพิวเตอร์ของเขา crashed.

Midwifery advocates argue that home births are safer because the mother and baby are exposed to fewer people and fewer germs. สนับสนุนการผดุงครรภ์ยืนยันว่าบุคคลที่เกิดในบ้านจะปลอดภัยมากขึ้นเพราะแม่และลูกน้อยมีการเปิดรับคนน้อยลงและเชื้อโรคน้อยลง

In this sentence, the dependent clause “because the mother and baby are exposed to fewer people and fewer germs” is introduced by the subordinating conjunction “because.” ในประโยคนี้ขึ้นอยู่กับคำสั่ง”เพราะแม่และลูกน้อยมีการเปิดรับคนน้อยลงและเชื้อโรคน้อยลง”คือการแนะนำโดยร่วม subordinating