สันธานคู่

Posted: 10/01/2011 in สันธานคู่

Correlative Conjunctions สันธานคู่กัน

Correlative conjunctions always appear in pairs — you use them to link equivalent sentence elements. สันธานคู่กัน จะปรากฏเป็นคู่ — คุณใช้พวกเขาที่จะเชื่อมโยงองค์ประกอบประโยคเทียบเท่า The most common correlative conjunctions are “both…and,” “either…or,” “neither…nor,”, “not only…but also,” “so…as,” and “whether…or.” ที่พบมากที่สุดสันธานคู่กันคือ”ทั้ง … และ””อาจจะ … หรือ””ไม่ … ไม่””ไม่เพียง แต่ยัง … “”ดังนั้น … เป็น”และ “หรือว่า … .” (Technically correlative conjunctions consist simply of a co-ordinating conjunction linked to an adjective or adverb.) (สันธานซึ่งสัมพันธ์กันในทางเทคนิคประกอบด้วยเพียงแค่การร่วมประสานเชื่อมโยงกับ คำคุณศัพท์ หรือคำกริยาวิเศษณ์.)

The highlighted words in the following sentences are correlative conjunctions: เน้นคำในประโยคต่อไปนี้เป็นสันธานคู่กัน :

Both my grandfather and my father worked in the steel plant. ทั้งพ่อของผมคุณปู่ของฉันและทำงานในโรงงานเหล็ก

In this sentence, the correlative conjunction “both…and” is used to link the two noun phrases that act as the compound subject of the sentence: “my grandfather” and “my father”. ในประโยคนี้, ร่วมคู่กัน”ทั้ง … และ”จะใช้ในการเชื่อมโยงทั้งสอง นามวลี ที่ทำหน้าที่เป็น เรื่องสารประกอบ ของประโยค :”คุณปู่ของฉัน”และ”พ่อของฉัน”

Bring either a Jello salad or a potato scallop. นำทั้งสลัดมันฝรั่ง Jello หรือหอยเชลล์

Here the correlative conjunction “either…or” links two noun phrases: “a Jello salad” and “a potato scallop.” ที่นี่ร่วมคู่กัน”อาจจะ … หรือ”การเชื่อมโยงสองนามวลี :”สลัด Jello”และ”หอยเชลล์มันฝรั่ง.”

Corinne is trying to decide whether to go to medical school or to go to law school. Corinne พยายามที่จะตัดสินใจว่าจะไปที่โรงเรียนแพทย์หรือที่จะไปเรียนกฎหมาย

Similarly, the correlative conjunction “whether … or” links the two infinitive phrases “to go to medical school” and “to go to law school.” ในทำนองเดียวกันร่วมคู่กัน”ไม่ว่า … หรือ”การเชื่อมโยงสอง วลี infinitive “เพื่อไปยังโรงเรียนแพทย์”และ”ที่จะไปเรียนกฎหมาย.

The explosion destroyed not only the school but also the neighbouring pub. ระเบิดทำลายไม่เพียง แต่โรงเรียน แต่ยังผับใกล้เคียง

In this example the correlative conjunction “not only … but also” links the two noun phrases (“the school” and “neighbouring pub”) which act as direct objects . ในตัวอย่างนี้ร่วมคู่กัน”ไม่เพียง แต่ … แต่รวมถึง”การเชื่อมโยงสองนามวลี (“โรงเรียน”และ”ผับเพื่อนบ้าน”) ซึ่งทำหน้าที่เป็น วัตถุโดยตรง .

Note: some words which appear as conjunctions can also appear as prepositions or as adverbs. หมายเหตุ : คำบางคำที่ปรากฏเป็นสันธานยังสามารถปรากฏเป็นคำบุพบทหรือเป็นกริยาวิเศษณ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s